"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

"Tūjaskrasts" 

 
                                                                                                JAUNUMI

Kāpēc un kas.
     Biedrība "Tūjaskrasts" ir dibināta 2010.gada novembrī, un pozicionē sevi kā Tūjas ciema attīstības biedrība. Biedrībā apvienojušies vietējie iedzīvotāji, kuriem rūp Tūjas nomaļā ciemata situācija, un kuri ir gatavi sniegt savu artavu ciemata attīstībā. Biedrības galvenais darbības mērķis ir veicināt Tūjas ciemata attīstību - uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību Tūjas ciemā un tam pieguļošajās teritorijās, tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, "zaļās" domāšanas popularizēšanu, vides un dabas aizsardzību, zvejniecības un zivsaimniecības tradīciju saglabāšanu, Tūjas ciema un tam pieguļošo teritoriju infrastruktūras attīstīšanu un labiekārtošanu, jauniešu sabiedrisko un sportisko aktivitāšu pieejamību.
     "Tūjaskrasts" nekad nekļūs par politisku partiju vai tamlīdzīgi, tomēr vienmēr modri būsim klāt visos vietējos procesos un pasākumos, un vienmēr pateiksim atklāti, ko domājam par vienu vai otru lietu.
     Biedrības šī brīža aktivitātes ir vietējo iedzīvotāju informēšana par biedrības darbības pamatprincipiem un mērķiem, biedru aktīvas līdzdalības veicināšana, kā arī finansējuma piesaistīšanas iespēju apzināšana dažādu projektu īstenošanai. Biedrība 2012.gada 24.aprīlī iestājās Vidzemes tūrisma asociācijā, biedrība ir pārstāvēta novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē. 

    Biedrības pārstāvji apmeklē citu novada un reģiona organizāciju rīkotos informatīvos pasākumus. Biedrība atbalsta labdarību savu iespēju robežās. Biedrība veido sadarbību ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrību, Ainažu attīstības biedrību „Ainaži”, Nodibinājumu Aktīvās atpūtas centrs Salacgrīva, biedrību "Piekrastes attīstība" un tūristu biedrību „Veczemju Tūrists”.
 
     Biedrība aktīvi iesaistās dažādu projektu izstrādē un īstenošanā dzīvē. Ar EZF un ELFLA līdzfinansējumu realizēti dažādi projekti, piemēram, ir ierīkota gājēju un velosipēdistu taka pa Vidzemes jūrmalas krastu no Salacgrīvas līdz Tūjai (velomaršruts 101), ierīkoti 3 velosipēdu nomas punkti, Nopirktas zvejas laivas un ierīkota laivu stacija Tūjā. Uzcelta un darbojās publiski pieejama zivju kūpinātava, kur rīkot dažādus sabiedriskus pasākumus. Vasarā Tūjas ziemeļu galā, "Krimalniekos" jūrā uzstādīta peldoša laivu piestātne. Krimalnieku publiskajā pludmalē - vietā ar lielu tūristu intensitāti, gar stāvkrastu uzcelta sēta, lai novērstu stāvkrasta erozijas veidošanos nevajadzīgās vietās iemītu taku dēļ, un lai novirzītu tūristu plūsmu uz speciāli ierīkotām noejām uz jūru un pludmali.
    
 
     Salacgrīvas Dome 2009.gadā ir iesaistījusies Latvijas - Igaunijas pārrobežas projektā "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" "Beach hoping", kas iekļauj sevī mērķi Tūjas ciema publiskajā pludmalē „Krimalniekos” ierīkot Zilā karoga standartiem atbilstošu pludmali ar glābšanas dienestu un atbilstošu nepieciešamo infrastruktūru.
  2011.gada sezonas sākumā biedrība „Tūjaskrasts” noslēdza ar Salacgrīvas novada domi līgumus par Tūjas ciema publiskās pludmales apsaimniekošanu, un piedalās arī glābšanas stacijas ikdienas darbu veikšanā un apsaimniekošanā. Biedrība organizē brīvprātīgo glābēju dienesta darbu glābšanas stacijā, veica pludmales uzraudzību, patrulēšanu un uzkopšanu.
     Vēl viens pienākums - utilizējam Tūjas ciema tuvākajā apkaimē no jūras izskalotos roņus un citus dzīvniekus.
 
 

 

 

Īstermiņa mērķi.

Biedrības īstermiņa mērķi ir:
•apzināt iespējas un piesaistīt finansējumu Tūjas ciema attīstībai un konkurētspējas veicināšanai;
•veicināt vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti iesaistoties biedrības "Tūjaskrasts" darbībā un aktivitātēs;
•apzināt un risināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējdarbību novadā
 
 
 
 

Ilgtermiņa mērķi.

Biedrības ilgtermiņa mērķi ir:
•izveidot un izmantot biedrības telpas Tūjas iedzīvotāju vajadzībām, lai varētu piedāvāt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus;
•veicināt zvejniecības un zivsaimniecības tradīciju atjaunošanu ciemā:
•Tūjas ciemam pieguļošās pludmales attīstīšana un labiekārtošana ar mērķi veicināt ciema jaunatnes un tūristu sporta aktivitātes vasaras sezonā;
•kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Tūjas ciema teritorijā;
•veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību;
•„zaļā” dzīvesveida popularizēšana Tūjas ciema teritorijā, dabas objektu ilgtspējīga attīstība, labiekārtošana, vides resursu saglabāšana, dabas taku ierīkošana, ekotūrisma attīstīšana;
•piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
•tūrisma infrastruktūras veidošana un attīstīšana, jaunu tūrisma pakalpojumu piedāvāšana, jaunu darbavietu radīšana tūrisma nozarē,tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Liepupes pagasta un Tūjas ciema teritorijā;
•veicināt sakoptas apkārtējās vides veidošanu vietējā teritorijā, atjaunot un iekārtot jaunus bērnu rotaļu laukumus;
•sadarboties ar citām NVO novadā un Latvijā;
•iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

 

 

Struktūra.

     Biedrības vadība tiek organizēta atbilstoši LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem, saskaņā ar ko biedrības augstākā institūcija ir biedru kopsapulce. Biedru kopsapulces kompetencē ir lēmumu pieņemšana, grozījumu izdarīšana statūtos un citi jautājumi, kas noteikti likumdošanā un statūtos. Biedrības darbu vada un organizē valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja Kristapa Jankoviča un 2 valdes locekļiem: Ingus Konstanta un Jāņa Blūmiņa. Valde darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un statūtiem. Biedrības biedru skaits ir septiņpadsmit.