"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība.

1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana.

1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana.

1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana.

1.5.2.2.2. Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana.

Par Projekta mērķi tiek noteikta Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu nevalstisko organizāciju cilvēkresursu attīstība, paaugstinot mērķa grupas kapacitāti- veicot specifisku mērķa grupas apmācību, sniedzot tai zinātniski pamatotus datus par mērķa grupas darbības iespējām, un apmācot prasmēm, kas nepieciešamas politikas plānošanas procesos, lai panāku aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanas procesā reģionālās attīstības plānošanā.

 
 
Žēl, bet projekts nav atbalstīts - pārāk liels konkurss... un pārāk daudz naudas gribētāju.... 

NVO un Ziemeļvidzemes attīstības plānošana, Rīgas plānošanas reģions

Kopsavilkums.
 
     Projekta mērķis ir nevalstisko organizāciju dalībnieku apmācība, lai nodrošinātu tos ar kvalitatīvām zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas līdzdalībai politikas plānošanas procesos, un sagatavotu tos kā kvalitatīvus partnerus sadarbībai ar dažādām institūcijām lēmumu pieņemšanā.

     Projekta tiešā mērķa grupa ir Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu nevalstisko organizāciju biedri un darbinieki, kas piedalīsies semināru kursā, lai gūtu zināšanas un paaugstinātu savas organizācijas administratīvo kapacitāti. Netiešā mērķa grupa ir citu nevalstisko organizāciju biedri, darbinieki un partneri, kas varēs gūt labumu no Projekta gaitā sasniegtajiem rezultātiem.

     Projekta iesniedzējs ir Tūjas attīstības biedrība „Tūjaskrasts”, kopā ar sadarbības partneriem biedrību „Vidzemes tūrisma asociācija”, biedrību „Ainaži” un biedrību „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība”.

     Projekta norises vieta paredzēta Ziemeļvidzemes Rīgas plānošanas reģiona daļa un aptver 3 novadus: Alojas, Limbažu un Salacgrīvas. Projektu paredzēts realizēt 5 mēnešu laika periodā no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada maijam.

     Projekta ietvaros plānotās galvenās aktivitātes ir apmācību un izbraukuma pieredzes apmaiņas semināru kurss (kopā 10 semināri, ietver gan darbu grupās, gan lekciju daļu, gan labās prakses piemēru analīze), pētījuma veikšana par Ziemeļvidzemes nevalstisko organizāciju prioritātēm reģiona attīstības plānošanā, un Projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs ar tajā paredzētajiem izstrādājamajiem dokumentiem: Ziemeļvidzemes biedrību vienošanās par sadarbību; darbības plāna noteikšana par sadarbības NVO līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā periodam 2013 - 2014; iesniegums VARAM par Ziemeļvidzemes NVO izvirzītajām prioritātēm reģiona attīstībai.

     Projekts ir aktuāls gan sakarā ar plānošanas periodu maiņu ES fondu apguvē, gan savu pašvaldību jauno attīstības programmu izstrādi vai ieviešanu, gan ar Rīgas plānošanas reģiona stratēģiju pārskatīšanu pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, gan arī Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2009 -2013 aktualizāciju. Realizējot Projektu paredzētajā laika grafikā, NVO varētu ņemt aktīvu līdzdalību nosaukto dokumentu apspriešanā.

     Sagaidāmie Projekta rezultāti ir mērķa grupas administratīvās kapacitātes celšana, uzlabojot mērķa grupas zināšanas un prasmes ņemt dalību politikas lēmumu pieņemšanā. Realizējot projektu, mērķa grupa iegūs vajadzīgās zināšanas un prasmes iesaistīties dažādu jautājumu izskatīšanā dažādu līmeņu institūcijās, un spēju risināt savas vajadzības.

 

Partneri

 

biedrība - Vidzemes tūrisma asociācija

biedrība - Ainaži

biedrība - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība